Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 Atelier Olijf is gelegen in de Jan Breydellaan 107 8500 KORTRIJK
info@atelierolijf.be
ondernemingsnummer 0824.045.979.


Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Offertes en aanvaarding van de bestelling
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Annulering lessenreeksen en workshops
Bij bestelling en bijhorende online betaling is de klant automatisch ingeschreven en wordt de klant verwacht op de aangegeven startdag.
Bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de lessenreeks/workshop, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort, mits afhouding van 30 euro administratiekosten.
Bij annulering minder dan 1 maand op voorhand, wordt het inschrijvingsgeld enkel en alleen teruggestort (mits afhouding van 30 euro administratiekosten) als de gereserveerde plaats kan worden ingevuld. Dit laatste kan niet worden gegarandeerd.

Levering
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. 
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bij het niet afhalen van een pakket bij de post, zal bij een nieuwe verzending de kost voor de koper zijn.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Eigendomsvoorbehoud
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst geleverde producten/diensten, ontwerpen, tekeningen, modellen, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, gereedschappen, analyses, documentatie, rapporten, berusten uitsluitend bij Atelier Olijf. De koper kan hier op geen enkele wijze aanspraken doen gelden. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan de gekochte producten op eigen wijze te wijzigen, verveelvoudigen of kopiëren. Evenmin is het de koper toegestaan eventueel op de producten afgebeelde tekeningen, afbeeldingen, schilderingen, etc. op welke wijze ook te gebruiken, anders dan conform de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Atelier Olijf.

Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar onze maatschappelijke zetel. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen en betaling
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.  De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken op basis van het gewicht van uw bestelling.  Wij volgen de tarieven van BPost voor de verzending.   

Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van Atelier Olijf, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Atelier Olijf zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, …).

Scheidbaarheid
Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.